1مشخصات طرفین ومدت قرارداد:

 • 1-1اعطا کننده نمایندگی:کارگاه بهکارچوب به مدیریت آقای حسن شیرین آبادی به ش. ش 1 متولد 1338.1.01فرزندمحمدحسین صادره تهران به آدرس : چهارراه یافت آباد یافت آباد شرقی مجتمع مهستان همکف پلاک 84که دراین قراردادبه اختصار بهکارچوب نامیده می شود.
 • 1-2نمایندگی فروش: فروشگاه به مدیریت آقا/خانم .....................ش ش ....... متولد .............صادره از ........... فرزند ............ به آدرس .......................................................................... ،تلفن ثابت:و تلفن همراه ....................... که به اختصارنمایندگی نامیده می شود.
 • 1-3مدت قرارداد:ازتاریخ//13الی//13 به مدت 1سالتمام می باشد.

2شروط وتعهدات قرارداد نمایندگی:

 • 2-1نمایندگی موظف می باشد کلیه محصولات تولیدی راطبق لیست قیمت اعلامی از طرف بهکارچوب به مصرف کننده به فروش برساند.
 • 2-2مسئولیت جوابگویی به تبلیغات غیرواقعی واعلام تاریخ تحویل بدون هماهنگی مکتوب باواحدتحویل کارخانه به عهده نمایندگی می باشد.
 • 2-3ارائه کارت ضمانت محصولات فقط جهت محصولات بهکارچوب می باشد وتخلف دراین مورد طبق ماده 221قانون مدنی پیگرد قانونی دارد.

 • ماده 221 قانون مدنی- اگرکسی تعهد واقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند درصورت تخلف مسئول و ضامن خسارت طرف مقابل است.
 • 2-4حداقل مبلغ خرید نمایندگی برای مرحله اول معادل مبلغ 10 دست سرویس خواب از محصولات بهکارچوب باشد.
 • 2-5نماینده به کسی اطلاق می شود که برابر 50 درصد معادل قیمت 10 دست سرویس خواب محصول در فروشگاه چیدمان کند.
 • 2-6تابلو بهکارچوب با شرایط نماینده شرکت باید در محل نمایندگی نصب شود.
 • 2-7نمایندگی موظف است از دسته فاکتورهای بهکارچوب برای فروش محصولات این شرکت استفاده نموده و یک نسخه از فاکتور را تحویل شرکت دهد.
 • 2-8نمایندگی متعهد می گردد جهت حسن انجام کارورعایت شرایط قراردادیک فقره چک معادل خرید میانگین دوماه بدون تاریخ به مبلغ

                       ریال معادل                      تومان  به مدیریت فروش بهکارچوب تحویل نماید که در اردیبهشت ماه سال بعد مبلغ چک به  نرخ جدیدتعویض می گردد. (این چک تازمان برقراری نمایندگی نزد بهکارچوب  می ماند).نمایندگی این حق را به بهکارچوب می دهد که درصورت داشتن بدهی این چک را به تاریخ روز تغیر داده و نسبت به وصول آن اقدام نماید و بدین ترتیب حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می کند.

 • 2-9مونتاژنمودن محصولات بسته بندی شده وتحویل بدون نقص به مشتری به عهده نمایندگی می باشد و در صورت انجام آن توسط بهکارچوب هزینه ها محاسبه شده و در صورت حساب فی مابین نمایندگی بدهکار خواهد شد.
 • 2-10اعلام نظرمشتری درکارت ضمانت نامه مدنظر کارگاه می باشد ودرصورت نارضایتی 10نفر در یکسال از برخورد اخلاقی و عدم خوش قولی و عدم تهعدات مالی موجب فسخ قرارداد بصورت یک جانبه ازطرف بهکارچوب می گردد.
 • 2-11پاسخگویی درمورد نوع رنگ و مدل انتخابی مشتری وتوضیح درمورد الوان بودن محصول به عهده نمایندگی میباشد.
 • 2-12نمایندگی در صورت داشتن محصولی غیر از محصولات بهکارچوب به خریدار تفهیم کند که این محصول بهکارچوب نمی باشد و نباید از اعتبار بهکار چوب برای فروش محصول استفاده کند
 • 2-13در صورت گرفتن فاکتور سفارشی فسخ فاکتور به عهده نمایندگی می باشد
 • 2-14محصول با رنگ و اندازه سفارشی برای نمایندگی بوده و پس گرفته نمی شود

  2-15 اختلاف رنگ معمولی و پلی یورتان به عهده نمایندگی می باشد

3تعهدات نمایندگی وکارفرما :

 • 3-1قبول نمایندگی ونحوه توزیع محصولات ومدت برقراری قرارداددراختیاروتصمیم مدیریت بهکارچوب می باشد.
 • 3-2کارگاه موظف است ظرف مدت 15روز محصولات دارای نقص رااصلاح وبه مشتری عودت نماید.
 • 3-3درصورت تحویل لوح نمایندگی فروش؛ فروشگاه موظف است لوح رادرمحل قابل دیدمشتریان نصب نماید.
 • 3-4چگونگی توزیع محصولات دراختیارمدیریت فروش می باشد .
 • 3-5بااتمام مدت قرارداد ویا هرزمانیکه طرفین مایل به فسخ قرارداد باشند بااعلام زمان سه ماهه قبل و باتسویه حساب صورتحسابها عودت لوح نمایندگی ؛ آلبوم ؛ ضمانت نامه ،CDو هرگونه ابزارتبلیغاتی بهکارچوب ازطرف نمایندگی به بهکارچوب و با عودت چک ضمانت ازطرف بهکارچوب به نمایندگی قرارداد فسخ می گردد.

4شرایط تحویل محصول ودریافت وجه:

 • 4-1هرگونه سفارش خریدازطرف نمایندگی بدون پرداخت وجه خرید قطعی تلقی نشده درصورت پرداخت وجه فاکتور مشمول افزایش قیمت احتمالی نمی شود.وقیمت قطعی محصول درزمان تحویل به نرخ همان روز محاسبه خواهدشد.ولیست قیمت فروش نزد نمایندگی مبنای فروش می باشد واین لیست تالیست بعدی دارای اعتباراست .
 • 4-2پیش فروش تعدادبالای محصولات درصورت هماهنگی وموافقت مدیریت فروش باتبادل فاکتورتوسط فکس وتائیددایره فروش امکان پذیرودرغیراین صورت بهکارچوب تعهدی ندارد.
 • 4-3تحویل محصولات باشرایط ذیل انجام می پذیرد:

5شرایط فسخ قرارداد:

 • 5-1عدم رعایت هریک ازمواردتعهدات ذکرشده فوق.
 • 5-2سفارش ساخت نمونه محصولات تولیدی ازطرف نمایندگی به اشخاص ثالث.
 • 5-3استفاده ازنام بهکارچوب جهت هرنوع محصول دیگر.

تنظیم رسید تحویل کالا با امضا تحویل گیرنده که نماینده خریدارمحسوب می شود.

نماینده معرفی شده ازطرف نمایندگی بامعرفی نامه کتبی .

امضاء تحویل گیرنده به منزله امضاء مسئول فروشگاه می باشد.

 • 4-4کارت ضمانت محصولات به تعداد150برگ تحویل نمایندگی می گردد ودرصورت درخواست جدید باارائه مشخصات کامل پستی خریداران طبق فاکتوروشماره تلفن ضمانت نامه تحویل می گردد.
 • 4-5درصورت تغییرقیمت محصولات تولیدی بهکارچوب موظف است دوهفته قبل ازاعلام لیست قیمتهای جدیدبه نمایندگی رامطلع نمایند. که فقط نسبت به فروش موجودی انبارخوداقدام نمایند.
 • 4-6چک دریافتی صورتحساب فقط باامضاء مسئول نمایندگی قابل قبول است. وچکهای اشخاص بادوامضاء درظهرچک ونام مسئول نمایندگی درقراردادو مهرنمایندگی پذیرفته می شود.
 • 4-7نمایندگی متعهد وملزم می باشد حداکثرظرف 48 ساعت پس ازوصول نشدن اسناد مبلغ اسناد راعینا به شرکت پرداخت نمایند. ولاشه چک راتحویل بگیرند. درغیراین صورت طبق ماده 221پیگرد قانونی دارد.
 • 4-8تحویل محصولات پس از تنظیم رسید تحویل کالا وتحویل محصول قطعی می گردد وهرگونه خسارت احتمالی بین راه بیمه باربری وغیره به عهده خریدارمی باشد.
 • 4-9نمایندگی متعهد وملزم می باشد حداکثرتا ده روز پس از تنظیم صورت حساب اسنادپرداختنی را طبق شرایط دریافت به کارگاه ارائه دهددرغیراین صورت ازتنظیم سفارش بعدی خودداری می گردد.
 • 4-10حفظ اسرارمالی وفنی بهکارچوب نزد فروشگاه به عهده نمایندگی می باشدونمونه سازی وکپی برداری ازمحصولات تولیدی جزء تعهد ماده 221 قانون مدنی می باشد.

اسقاط کافه خیارات من جمله خیارغبن فاحش ازطرفین به عمل آمده  و این قراردادلازم وجایزمی باشد.

این قرارداددرپنج  فصل29 ماده دردونسخه درتاریخ ..../...../.......تنظیم وبه امضاء طرفین رسیده وهرنسخه حکم واحد رادارااست.

 

نام و نام خانوادگی مدیریت نمایندگی :                                                                         نام و نام خانوادگی مدیریت بهکارچوب:                                                                            

 

امضاء: اثر انگشت :                                                                                                  امضاء: اثر انگشت :