توضیحات

تخت دلفینی تنها مدلی است که در حالت اصلی از قسمت پایینی تخت دارای کشو می باشد این مدل در حال حاضر تنها در دو عرض تولید میشود برای تختهای تکنفره عرض 90 و برای تختهای دو نفره دارای عرض 160 می باشد